หน้าแรก|แจ้งซ่อม/บริการเครื่องมือ|รายงาน|สถิติ|เจ้าหน้าที่เข้าระบบ|เว็บไซต์ PLSC
 
ระบบบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

ระบบบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการฯ ซึ่งครอบคลุมการแจ้งซ่อมเครื่องมือวิทยศาสตร์ และบริการอบรมวิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

บุคลากรและนักศึกษา เข้าใช้ระบบได้ที่เมนู "แจ้งซ่อม/บริการเครื่องมือ"

>>คู่มือการใช้งาน<<

ขั้นตอนและระยะเวลาการพัฒนา

แผนการดำเนินการ
พัฒนาโดย.. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

แผนผังกระบวนการทำงานของระบบ

 
Untitled Document

ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ตู้ ป.ณ.7 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
โทรศัพท์ 0-7428-8911, 0-7428-8965, 0-7428-8923 โทรสาร 0-7428-8965 E-mail : pharmacy-plsc@group.psu.ac.th 
Powered by: Phanutchaya Maneewan, Infomation Technology Center, Faculty of Pharmaceutical Sciences , Prince of Songkla University