ระบบฐานข้อมูลด้านบริการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์

ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลดังกล่าว สามารถเลือกเมนูในการใช้งานได้ตามสิทธิการใช้งานที่รับได้จากระบบเท่านั้น

 

*** ตรวจสอบสถานะใบขอใช้บริการทดสอบตัวอย่าง (LAB STATUS) ***

หมายเหตุ: ค่าบริการที่แสดงเป็นค่าบริการทดสอบโดยประมาณ

 

 ©2013 Information Technology Center. All rights reserved.