ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 


ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ V.2 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นระบบงานที่จัดทำเพื่อทดแทนระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ระบบเดิม ซึ่งใช้งานตั้งแต่ปี 2546 และเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ เพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงานการแจ้งซ่อมปัญหาระบบเครือข่าย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งปัญหาในการใช้งานเกี่ยวกับ Hardware และ Software กับทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯ

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ V.2 จะเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือน เมษายน 2556 เป็นต้นไป

บุคลากรสามารถเข้าใชระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ V.2 ได้ที่เมนู "แจ้งซ่อม"

  
Untitled Document

Powered by:
Phanutchaya Maneewan
Infomation Technology Center, Faculty of Pharmaceutical Sciences , Prince of Songkla University