ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ และค้นหา(Search)

ท่านสามารถเรียกดูรายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ต่างๆ และค้นหาข้อมูลในระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตามรายการด้านล่างคะ

 
Untitled Document

Powered by:
Phanutchaya Maneewan
Infomation Technology Center, Faculty of Pharmaceutical Sciences , Prince of Songkla University