เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 1/46 : | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Aeinleng N, Songkro S, Noipha K, Srichana T. Physicochemical performances of indomethacin in cholesteryl cetyl carbonate liquid crystal as a transdermal dosage. AAPS PharmSciTech. 2012;13:513-21. (IF = 1.432) ISI
Amnuaikit T, Phadungkarn T, Wattanapiromsakul C, Boonme P. Formulation development of antibacterial films containing mangosteem peel extract. Research Journal of Pharmacy and Technology. 2012;5:1058-65.
Aramwit P, Siritientong T, Srichana T. Potential applications of silk sericin, a natural protien from textile industry by-products. Waste Management & Research. 2012;30:217-24. (IF = 1.193) ISI
Assi T, Rookkapan K, Rajgopal J, Sornsrivichai V, Brown S, Welling J, et al. How influenza vaccination policy may affect vaccine logistics. VACCINE. 2012;30:4517-23. (IF = 3.766) ISI
Balekar N, Gangadhar Katkam N, Nakpheng T, Jehtae K, Srichana T. Evaluation of the wound healing potential of Wedelia trilobata (L.) leaves. Journal of ethnopharmacology. 2012;141:817-24. (IF = 3.014) ISI
Balekar N, Nakpheng T, Gangadhar Katkam N, Srichana T. Wound healing activity of ent-kaura-9(11),16-dien-19-oic acid isolated from Wedelia trilobata (L.)leaves. Phytomedicine. 2012;19:1178-84. (IF = 3.268) ISI
Boonme P, Suksawad N, Songkro S. Characterization and release kinetics of nicotinamide microemulsion-based gels. Journal of cosmetic science. 2012;63:397-406. (IF = 0.28) Scopus
Chittrakarn S, Penjamras P, Keawpradub N. Quantitative analysis of mitragynine, codeine, caffeine, chlorpheniramine and phenylephrine in a kratom (Mitragyna speciosa Korth.) cocktail using high-performance liquid chromatography. Forensic science international. 2012;217:81-6. (IF = 2.301) ISI
Doungngern T, Huckleberry Y, Bloom JW, Erstad B. Effect of albumin on diuretic response to furosemide in patients with hypoalbuminemia. American Journal of Critical Care. 2012;21:280-6. (IF = 1.66) Scopus
Gangadhar Katkam N, Changsan V, Buatong W, Srichana T. Phase behavior of rifampicin in cholesterol-based liquid crystals and polyethylene glycol. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2012;47:804-12. (IF = 3.212) Scopus
Hirun N, Bao H, Li L, Deen GR, Tantishaiyakul V. Micro-DSC, rheological and NMR investigations of the gelation of gallic acid and xyloglucan. Soft Matter. 2012;8:7258-68. (IF = 4.39) ISI
Hirun N, Dokmaisrijan S, Tantishaiyakul V. Experimental FTIR and theoretical studies of gallic acid–acetonitrile clusters. Spectrochimica Acta Part A. 2012;86:93-100. (IF = 2.098) ISI
Hiruna N, Rugmaib S, Sangfaia T, Tantishaiyakul V. SAXS and ATR-FTIR studies on EBT–TSX mixtures in their sol–gel phases. International Journal of Biological Macromolecules. 2012;51:423-30. (IF = 2.453) ISI
Hutadilok-Towatana N, Wattanapiromsakul C, Thammarutwasik P. Acute and subchronic toxicity evaluation of the hudroethanolic extract of germinated brown rice. Journal of Medicinal Plants Research. 2012;6:5322-9.
Jaisi A, Sakunphueak A, Panichayupagaranan P. Production of plumbagin by Plumbago indica root cultures. Intassci Journal of Pharmsceutical Science. 2012;2:95-9.
Jaruratanasirikul S, Wongpoowarakb W, Kositpantawonga N, Aeinlanga N, Jullangkoon M. Pharmacodynamics of doripenem in critically ill patients with ventilator-associated Gram-negative bacilli pneumonia. International Journal of Antimicrobial Agents. 2012;40:434-9. (IF = 4.128) ISI
Joycharat N, Limsuwan S, Subhadhirasakul S, Voravuthikunchai S, Pratumwan S, Madahin I, et al. Anti-Streptococcus mutans efficacy of Thai herbal formula used as a remedy for dental caries. Pharmaceutical biology. 2012;50:941-7. (IF = 0.878 ) ISI
Kongduang D, Wungsintaweekul J, De-Eknamkul W. Established GC-FID for simultaneous determination of diterpenes and phytosterols in Plaunoi (Croton stellatopilosus Ohba). Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2012;34:623-8. Scopus
Limsuwan T, Amnuaikit T. Development of ethosomes containing mycophenolic acid. Procedia Chemistry. 2012;4:328-35.
Mahatthanatrakul W, Sriwiriyajan S, Ridtitid W, Boonleang J, Wongnawa M, Rujimamahasan N, et al. Effect of cytochrome P450 3A4 inhibitor ketoconazole on risperidone pharmacokinetics in healthy volunteers. Journal of clinical pharmacy and therapeutics. 2012;37:221-5. (IF = 1.57) ISI