เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 14/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Suksuwan A, Lomlim L , Dickert FL , Suedee R. Tracking the chemical surface properties of racemic thalidomide and its enantiomers using a biomimetic functional surface on a quartz crystal microbalance. Journal of Applied Polymer Science. 2015;132(30):42309. (IF2015/2016 = 1.866) ISI
Suksuwan A, Lomlim L, Rungrotmongkol T, Nakpheng T, Dickert F.L, Suedee R, The composite nanomaterials containing (R)-thalidomide-molecularly imprinted polymers as a recognition system for enantioselective-controlled release and targeted drug delivery. Journal of Applied Polymer Science. 2015;132(18):41930. (IF2015/2016 = 1.866) ISI
Suwandecha T, Srichana T, Balekar N, Nakpheng T, Pangsomboon K. Novel antimicrobial peptide specifically active against Porphyromonas gingivalis. Archives of Microbiology. 2015;197(7):899-909. (IF2015/2016 = 1.760) ISI
Tewtrakul S, Chaniad P, Pianwanit S, Karalai C, Ponglimanont C, Yodsaoue O. Anti-HIV-1 Integrase Activity and Molecular Docking Study of Compounds from Caesalpinia sappan L.. Phytotherapy Research. 2015;29(5):724-729. (IF2015/2016 = 2.694) ISI
Tewtrakul S, Tungcharoen P, Sudsai T, Karalai C, Ponglimanont C, Yodsaoue O. Antiinflammatory and Wound Healing Effects of Caesalpinia sappan L. Phytotherapy Research. 2015;29(6):850-856. (IF2015/2016 = 2.694) ISI
ungprai D, Jaruratanasirikul S, Wongpoowarak W, Pattharachayakul S, Wanakamanee U, Dandecha P, Jitsurong A. Vancomycin Dosing Regimen by Monte Carlo Simulation in Patients on Intermittent High-Efficiency Hemodialysis (HEHD). Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet Thangphaet. 2015;98(6):606-615.
Wungsintaweekul J, Sangchuay P, Phongprueksapattana S, Kaewnoi W, Kongduang D. Additions of precursors and elicitors improve geranylgeraniol production in croton stellatopilosus callus cultures. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2015;37(1):49-53.(IF2015 = 1) SCOPUS
Adam S.H, Giribabu N, Rao P.V, Sayem A.S.M, Arya A, Panichayupakaranant P, Korla P.K, Salleh N. Rhinacanthin C ameliorates hyperglycaemia, hyperlipidemia and pancreatic destruction in streptozotocin-nicotinamide induced adult male diabetic rats. European Journal of Pharmacology. 2016;771:173-190. (IF2016 = 2.896) ISI
Adhikari K, Buatong W, Thawithong E, Suwandecha T, Srichana T. Factors Affecting Enhanced Permeation of Amphotericin B Across Cell Membranes and Safety of Formulation. AAPS PharmSciTech. 2016;17(4):820-828. (IF2016 = 2.451) ISI
Amnuaikit T, Songkram C, Pinsuwan S. Enhancement of Mycophenolate Mofetil Permeation for Topical Use by Eucalyptol and N-Methyl-2-pyrrolidone. Scientifica. 2016. ISI
Amnuaikit T. Formulation development and preparation of fish oil liposome by using high pressure homogenizer for food supplement product. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016;11(1):126-127. (IF2016 = 0.933) Scopus
Anuracpreeda P, Chankaew K, Puttarak P, Koedrith P, Chawengkirttikul R, Panyarachun B, Ngamniyom A, Chanchai S, Sobhon P. The anthelmintic effects of the ethanol extract of Terminalia catappa L. leaves against the ruminant gut parasite, Fischoederius cobboldi. Parasitology. 2016;143(4):421-433. (IF2016 = 2.713) ISI
Boonme P, Boonthongchuay C, Wongpoowarak W, Amnuaikit T. Evaluation of nicotinamide microemulsion on the skin penetration enhancement. Pharmaceutical Development and Technology. 2016;21(1):116-120. (IF2016 = 1.860) ISI
Boonme P, Kaewbanjong J, Amnuaikit T, Andreani T, Silva AM, Souto EB. Microemulsion and Microemulsion-Based Gels for Topical Antifungal Therapy with Phytochemicals. Current Pharmaceutical Design. 2016;22(27):4257-4263. (IF2015 = 2.611) PubMed
Boonme P, Kaewbanjong J, Amnuaikit T, Souto E.B. Validation of HPLC method for quantitative determination of clotrimazole in microemulsion and microemulsion-based gel. Latin American Journal of Pharmacy. 2016;35:1222-1227. (IF2014 = 0.372) ISI
Boonme P, Kaewbanjong J, Sangduangyang S, Suksawat S, Teeranachaideekul V. Microemulsion-based hydrogels of itraconazole: Evaluation of characteristics and stability. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016;11(1):98-99. (IF2016 = 0.933) Scopus
Bundeesomchok K, Filly A, Rakotomanomana N, Panichayupakaranant P, Chemat F. Extraction of ?-mangostin from Garcinia mangostana L. using alternative solvents: Computational predictive and experimental studies. LWT - Food Science and Technology. 2016;65:294-303. (IF2016 = 2.329) ISI
Buruschat J, Amnuaikit T. Preparation of phenylethyl resorcinol niosomes for cosmetic formulation; effects of brij?72 and cholesterol. Latin American Journal of Pharmacy. 2016;35(7):1640-1644. (IF2014 = 0.372) ISI
Chandarajoti K, Liu J, Pawlinski R. The design and synthesis of new synthetic low-molecular-weight heparins. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2016;14(6):1135-1145. (IF2016 =5.287) ISI
Chaniad P, Wattanapiromsakul C, Pianwanit S, Tewtrakul S. Anti-HIV-1 integrase compounds from Dioscorea bulbifera and molecular docking study. Pharmaceutical Biology. 2016;54(6):1077-85. (IF2016 =1.916) ISI