เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 9/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Dej-Adisai S, Meechai I, Puripattanavong J, Kummee S. Antityrosinase and antimicrobial activities from Thai medicinal plants. Archives of Pharmacal Research. 2014;37(4):473-83. (IF2014 = 1.538) ISI
Faroongsarng D, Kongprasertkit J. The Role of Caprylate Ligand Ion on the Stabilization of Human Serum Albumin. AAPS PharmSciTech. 2014;15(2):465-71. (IF2014 = 1.776) ISI
Fujii S, Kano A, Masuno H, Songkram CK, Emiko;, Hirano T, Tanatani A, et al. Design and synthesis of tetraol derivatives of 1,12-dicarba-closo-dodecaborane as non-secosteroidal vitamin D analogs. BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS. 2014;24(18):4515-9.ISI
Fujii S, Kano A, Songkram C, Masuno H, Taoda Y, Kawachi E, et al. Synthesis and structure-activity relationship of p-carborane-based non-secosteroidal vitamin D analogs. Bioorganic and Medicinal Chemistry. 2014;22(4):1227-35. (IF2014 = 2.951) ISI
Fujii S, Sekine R, Kano A, Masuno H, Songkram C, Kawachia E, et al. Structural development of p-carborane-based potent non-secosteroidal vitamin D analogs. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2014;22(21):5891-901.
Gangadhar K, Adhikari K, Srichana T. Synthesis and evaluation of sodium deoxycholate sulfate as a lipid drug carrier to enhance the solubility, stability and safety of an amphotericin B inhalation formulation. International Journal of Pharmaceutics. 2014;471(1-2):430-8. (IF2014 = 3.785) ISI
Issarayungyuen P, Nithi-Uthai N, Pichayakorn W, Phaechamud T. Natural Rubber Latex Foam Loading with Metronidazole. Advanced Materials Research. 2014;844:490-3.
Issarayungyuen P, Pichayakorn W, Phaechamud T. Cast Natural Rubber Films Comprising Triethyl Citrate. Advanced Materials Research. 2014;844:494-7.
Issarayungyuen P, Pichayakorn W, Phaechamud T. Highly Glycerin-Loaded Natural Rubber Films Prepared by Casting Technique Using Different Solvents. Advanced Materials Research. 2014;844:190-3.
Issuriy A, Kumarnsit E, Wattanapiromsakul C,
Jaisaman S, Subhadhirasakul S. Study on Indigenous Knowledge of Thai Folk Healer: A Case Study of Mr. Prawit Keawthong. สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์. 2014;20(1):161-84.
Joycharata N, Thammavong S, Voravuthikunchai PS, Plodpaie P, Mitsuwan W, Limsuwan S, et al. Chemical constituents and antimicrobial properties of the essential oil and ethanol extract from the stem of Aglaia odorata Lour. NATURAL PRODUCT RESEARCH. 2014;28(23):2169-72. ( IF = 1225) ISI
Kaewbumrung S, Panichayupakaranant P. Antibacterial activity of plumbagin derivative-rich Plumbago indica root extracts and chemical stability. Natural Product Research. 2014;28(11):835-7. (IF2014 = 1.225) ISI
Kaewjan K, Srichana T. Nano spray-dried pyrazinamide-l-leucine dry powders, physical properties and feasibility used as dry powder aerosols. Pharmaceutical Development and Technology. 2014:1-8.
Kanjanamaneesathian M, Wiwattanapatapee R, Rotniam W, Wongpetkhiew W. Spraying hydroponic lettuce roots with a suspension concentrate formulation of Bacillus velezensis to suppress root rot disease and promote plant growth. Biological control. 2014;67:213-9. ISI
Kawsud P, Puripattanavong J, Teanpaisan R. Screening for Anticandidal and Antibiofilm Activity of Some Herbs in Thailand. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 2014;13(9):1495-501.
Kittiwisut S, Rohena C, Yuenyongsawad S, Mooberry S, Plubrukarn A. Antiproliferative Effects of 12-Oxoheteronemin vs Heteronemin. Natural Product Communications. 2014;9(3):359-60. (IF2014 = 0.924) ISI
Kongduang D, De-Eknamkul W, Sitthithaworn W, Wungsintaweekul J. Terpenoid content and transcription profile analysis in callus and suspension cultures of Croton stellatopilosus. Journal Of Plant Biochemistry And Biotechnology. 2014;23(1):61-8. (IF2014 = 0.81) ISI
Li H, Ngorsuraches S. Revisit what is next for pharmacoeconomics and outcomes research in Asia. Value in Health Regional Issues. 2014;3(1): 1-4. (IF2014 = 2.891) ISI
Limsuwanchote S, Wungsintaweekul J, Keawpradub N, Putalun W, Morimoto S, Tanaka H. Development of indirect competitive ELISA for quantification of mitragynine in Kratom (Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth.). Forensic Science International. 2014;244:70