เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 4/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Wongpoowarak W, Faroongsarng D, Worakul N, Boonme P. Numerical computation of pH and buffer capacity in complex mixtures of acids, bases and ampholytes. Silapakorn University Science and Technology Journal. 2012;6:20-9. (IF = 0.105)
Yodsaoue O, Sonprasit J, Karalai C, Ponglimanont C, Tewtrakul S, Chantrapromma S. Diterpenoids and triterpenoids with potential anti-inflammatory activity from the leaves of Aglaia odorata. Phytochemistry. 2012;76:83-91. (IF = 3.351) ISI
Amnuaikit T, Boonme P. Formulation and characterization of sunscreen creams with synergistic efficacy on SPF by combination of UV filters. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2013;3(8):1 - 5. Scopus
Aramwit P, Palapinyo S, Srichana T, Chottanapund S, Muangman P. Silk sericin ameliorates wound healing and its clinical efficacy in burn wounds. Archives of Dermatological Research. 2013;305(7):585 - 94. (IF2013=2.708) ISI
Aramwit P, Siritienthong T, Srichana T, Ratanavaraporn J. Accelerated Healing of Full-Thickness Wounds by Genipin-Crosslinked Silk Sericin/PVA Scaffolds. Cells Tissues Organs. 2013;197(3):224 - 38. (IF2013=2.203) ISI
Aramwit P, Towiwat P, Srichana T. An investigation of the anti-inflammatory potential of silk sericin. Advanced Science Letters. 2013;19(12):3615-9. Scopus
Aramwit P, Towiwat P, Srichana T. Anti-inflammatory Potential of Silk Sericin. Natural Product Communications. 2013;8(4):501 - 4. (IF2013=0.956) ISI
Balekar N, Nakpheng T, Srichana T. In vitro stimulatory effect of grandiflorenic acid isolated from Wedelia trilobata (L.) leaves on L929 fibroblast cells. The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. 2013;37(3):117 - 24. Scopus
Balekar N, Nakpheng T, Srichana T. Wound healing potential of grandiflorenic acid isolated from Wedelia trilobata (L.) leaves. The Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2013;35(5):537 - 46. Scopus
Boonleang J, Stobaugh J. New single isomer negatively charged beta-cyclodextrin derivatives as chiral selectors in capillary electrophoresis. Electrophoresis. 2013;34(8):1232 - 40. ISI
Boonme P, Boontawee H, Taweepreda W, Pichayakorn W. Characterization of lidocaine transdermal patches from natural rubber latex. Advanced Materials Research. 2013;747:103 - 6. Scopus
Boonme P, Boonthongchuay C, Amnuaikit T, Wongpoowarak W. Effects of components on and predictive modeling of microemulsion phase behavior in nonionic systems. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2013;3(7):1 - 6. Scopus
Boonme P, Souto E, Wuttisantikul N, Jongjit T, Pichayakorn W. Influence of lipids on the properties of solid lipid nanoparticles from microemulsion technique. European Journal of Lipid Science and Technology. 2013;115(7):820 - 4. (IF2013=2.266) ISI
Boukaew S, Plubrukam A, Prasertsan P. Effect of volatile substances from Streptomyces philanthi RM-1-138 on growth of Rhizoctonia solani on rice leaf. Biocontrol. 2013;58(4):471 - 82. ISI
Bunluepuech K., Wattanapiromsakul C., Madaka F., Tewtrakul S. Anti-HIV-1 integrase and anti-allergic activities of Bauhinia strychnifolia. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2013;35(6):659 - 64. Scopus
Bunluepuech K., Wattanapiromsakul C., Tewtrakul S. Anti-HIV-1 integrase activity of compounds from Cassia garrettiana heartwood. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2013;35(6):665-9. Scopus
Charoonratana T, Wungsintaweekul J, Keawpradub N, Verpoorte R. Molecular cloning and expression of tryptophan decarboxylase from Mitragyna speciosa. Acta Physiologiae Plantarum. 2013;35(8):2611 - 21. (IF2013=1.305) ISI
Charoonratana T, Wungsintaweekul J, Pathompak P, Georgiev MI, Choi YH, Verpoorte R. Limitation of mitragynine biosynthesis in Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth. through tryptamine availability. Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences. 2013;68C(9-10):394 - 405. Scopus
Chindaprasirt J, Wanitpongpun C, Limpawattana P, Thepsuthammarat K, Sripakdee W, Wirasorn K, et al. Mortality, Length of Stay, and Cost Associated with Hospitalized Adult Cancer Patients with Febrile Neutropenia. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2013;14(2):1115 - 9. ISI
Chodok P, Eiamsa-ard P, Cove D, Quatrano R, Kaewsuwan S. Identification and functional characterization of two Delta(12)-fatty acid desaturases associated with essential linoleic acid biosynthesis in Physcomitrella patens. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology. 2013;40(8):901 - 13. (IF2013=2.725) ISI