เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 23/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Anuracpreeda P, Chawengkirttikul R, Ngamniyom A, Panyarachun B, Puttarak P, Koedrith P, Intaratat N. The in vitro anthelmintic activity of the ethanol leaf extracts of Terminalia catappa L. on Fasciola gigantica. PARASITOLOGY. 2017;144(14):1931-1942. ISI
à¾ÔèÁ¾Ãóì ˹Ùà¢ÕÂÇ, ªØÁÊÔ¹ ÈÃÕÂÒ¹, à´×͹à¾ç­ àÍÕ´à¡Ô´, ¨ÔµµÔÁÒ ¡ÒÅà¹ÒÇ¡ØÅ, ÁØ·ÔµÒ ÊØÇÃóÃѵ¹ì, É­Ò¹ÔÈ Êع·Ã¹¹·ì, ¡¹¡¡Ò­¨¹ì äªÂ¡ÒÅ, ¸¹à·¾ dzԪÂÒ¡Ã ¾Ôª­Ò ¹ÇÅä´éÈÃÕ, ʧǹ Å×Íà¡ÕÂõԺѳ±Ôµ. ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃãªé©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡Òâͧ¼ÙéºÃÔâÀ¤ã¹ 5 ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤ãµé: ¾Ñ·Åا ʵÙÅ »ÑµµÒ¹Õ µÃѧ áÅÐʧ¢ÅÒ. ÇÒÃÊÒÃàÀÊѪ¡ÃÃÁä·Â. 2017;9(1):130-144. TCI
°Ò»¹ÕÂì ªÅÊØÇÃó, ¡Ã ÈÃàÅÔÈÅéÓÇÒ³Ôª. ¤Ø³¤èÒáÅÐÊÁÃö¹Ð¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂì¼Ù黯ԺѵԴéÒ¹¡ÒúÃÔºÒÅàÀÊѪ¡ÃÃÁã¹âç¾ÂÒºÒÅÊÓËÃѺ¡ÒÃÊ͹·Ò§àÀÊѪ¡ÃÃÁ¤ÅÔ¹Ô¡ã¹»ÃÐà·Èä·Â. ÇÒÃÊÒÃàÀÊѪ¡ÃÃÁä·Â. 2017;9(2):370-384. TCI
¡ÁÅÃѵ¹ì ¹Ø蹤§, ʧǹ Å×Íà¡ÕÂõԺѳ±Ôµ. »ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¢Í§¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéâ´Âãªé»Ñ­ËÒà»ç¹ËÅÑ¡µèͼÅÊÑÁÄ·¸Ôì·Ò§¡ÒÃàÃÕ¹áÅФÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃá¡é»Ñ­ËÒÊÓËÃѺ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒËÅÑ¡ÊٵûÃСÒȹÕºѵÃÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§ ÊÒ¸ÒóÊØ¢ÈÒʵÃì ÊÒ¢ÒÇÔªÒà·¤¹Ô¤àÀÊѪ¡ÃÃÁ. ÇÒÃÊÒÃàÀÊѪ¡ÃÃÁä·Â. 2017;9(1):79-91. TCI
¹¹·¡Ò¹µì ÅÔèÁà¨ÃÔ­, ¸¹à·¾ dzԪÂÒ¡Ã, ʧǹ Å×Íà¡ÕÂõԺѳ±Ôµ. ¼Å¢Í§¡ÒÃãªé©ÅÒ¡ÀÒ¾·Õèºè§ºÍ¡ÇÔ¸ÕãªéÂÒàÁç´ª¹Ô´ÃѺ»Ãзҹ㹼Ùé»èǪÒÇä·ÂÁØÊÅÔÁ·ÕèäÁèÃÙé˹ѧÊ×Í. ÇÒÃÊÒÃàÀÊѪ¡ÃÃÁä·Â. 2017;9(2):294-306. TCI
Amnuaikit T., Limsuwan T., Khongkow P., Boonme P. Vesicular carriers containing phenylethyl resorcinol for topical delivery system; liposomes, transfersomes and invasomes. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2018;13(5):472-84, (IF 2017 = 4.560) ISI/Scopus.
Boonlai W., Tantishaiyakul V., Hirun N., Sangfai T., Suknuntha K. Thermosensitive Poloxamer 407/Poly(Acrylic Acid) Hydrogels with Potential Application as Injectable Drug Delivery System. AAPS PharmSciTech. 2018;19(5):2103-17, (IF 2017 = 2.666) ISI/Scopus.
Boonme P, Wuttikul K. Stability enhancement of L-glutathione by entrapment in water-in-oil microemulsion. Bulletin of Health, Science and Technology. 2018;16(1):80-7.
Chaijamorn W., Charoensareerat T., Srisawat N., Pattharachayakul S., Boonpeng A. Cefepime dosing regimens in critically ill patients receiving continuous renal replacement therapy: a Monte Carlo simulation study. Journal of Intensive Care. 2018;6(1), ISI/Scopus.
Chaiwong S., Puttarak P., Kaewsuwan S. Anti Propionibacterium acnes Activity, HPLC Method Validation for Simultaneous Analysis and Extraction of Coumarins from the Fern Cyclosorus terminans. Latin American Journal of Pharmacy. 2018;37(9):1791-7. (IF 2017 = 0.401) ISI/Scopus.
Chomchan R., Siripongvutikorn S., Maliyam P., Saibandith B., Puttarak P. Protective Effect of Selenium-Enriched Ricegrass Juice against Cadmium-Induced Toxicity and DNA Damage in HEK293 Kidney Cells. Foods. 2018;7(6):Article number 81, ISI/Scopus.
Chunhachaichana C., Srichana T. Efficiency of sildenafil encapsulation in poloxamer micelles. Journal of Dispersion Science and Technology. 2018, (IF 2017 = 1.454) Scopus.
Chunta S., Suedee R., Lieberzeit P.A. High-density lipoprotein sensor based on molecularly imprinted polymer. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2018;410(3):875-83, (IF 2018 = 3.307) ISI/Scopus.
Chusri S., Sakarunchai I., Kositpantawong N., Panthuwong S., Santimaleeworagun W., Pattharachayakul S., et al. Outcomes of adjunctive therapy with intrathecal or intraventricular administration of colistin for post-neurosurgical meningitis and ventriculitis due to carbapenem-resistant acinetobacter baumannii. International Journal of Antimicrobial Agents. 2018;51(4):646-50, (IF 2017 = 4.253) ISI/Scopus.
Dej-Adisai S., Phoopha S., Puripattanavong J. Phytochemical Investigation and Bioactivities of Alternanthera ramosissima (Mar t.) Chodat and HassI. Pharmacognosy Magazine. 2018;14(57):S346-S51, (IF 2017 = 1.525) ISI/Scopus.
Edityaningrum C.A., Sangsen Y., Wiwattanapatapee R. A Comparison of Oil-In-Water and Water-In-Oil Microemulsions for Enhancing Piroxicam Permeation Through Skin. Latin American Journal of Pharmacy. 2018;37(2):338-45. (IF 2017 = 0.401) ISI/Scopus.
Jaisamut P., Wiwattanawongsa K., Graidist P., Sangsen Y., Wiwattanapatapee R. Enhanced Oral Bioavailability of Curcumin Using a Supersaturatable Self-Microemulsifying System Incorporating a Hydrophilic Polymer; In Vitro and In Vivo Investigations. AAPS PharmSciTech. 2018;19(2):730-40, (IF 2017 = 2.666) ISI/Scopus.
Jansook P., Pichayakorn W., Ritthidej G.C. Amphotericin B-loaded solid lipid nanoparticles (SLNs) and nanostructured lipid carrier (NLCs): effect of drug loading and biopharmaceutical characterizations. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2018;44(10):1693-700. (IF 2017 = 1.883) ISI/Scopus.
Jin Z., Kwon M., Lee A.-R., Ro D.-K., Wungsintaweekul J., Kim S.-U. Molecular cloning and functional characterization of three terpene synthases from unripe fruit of black pepper (Piper nigrum). Archives of Biochemistry and Biophysics. 2018;638:35-40, (IF 2017 = 3.118) ISI/Scopus.
Juntarut P., Kaewnopparat S., Faroongsarng D., Chiayvareesajja S. The invitro efficacy of oxytetracycline against re-isolated pathogenic Aeromonas hydrophila carrying the cytolytic enterotoxin gene through hybrid catfish, Clarias macrocephalus (Gunther, 1864) x Clarias gariepinus (Burchell, 1822) in Thailand. Aquaculture Research. 2018;49(5):1848-57, (IF 2017 = 1.475) ISI/Scopus.