เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 37/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Jayeoye TJ, Eze FN, Singh S, Olatunde OO, Benjakul S, Rujiralai T. Synthesis of gold nanoparticles/polyaniline boronic acid/sodium alginate aqueous nanocomposite based on chemical oxidative polymerization for biological applications. International Journal of Biological Macromolecules. 2021;179:196-205. (IF=6.953) ISI/Scopus.
Jayeoye TJ, Eze FN, Olatunde OO, Benjakul S, Rujiralai T. Synthesis of silver and silver@zero valent iron nanoparticles using Chromolaena odorata phenolic extract for antibacterial activity and hydrogen peroxide detection. Journal of Environmental Chemical Engineering. 2021;9(3). (IF=5.909) ISI/Scopus.
Suwanhom P, Saetang J, Khongkow P, Nualnoi T, Tipmanee V, Lomlim L. Synthesis, biological evaluation, and in silico studies of new acetylcholinesterase inhibitors based on quinoxaline scaffold. Molecules. 2021;26(16). (IF=4.412) ISI/Scopus.
Leerapan B, Teekasap P, Urwannachotima N, Jaichuen W, Chiangchaisakulthai K, Udomaksorn K, et al. System dynamics modelling of health workforce planning to address future challenges of Thailand’s Universal Health Coverage. Human Resources for Health. 2021;19(1). (IF=3.192) ISI/Scopu
Wadeng A, Plubrukarn A. Tracing the stability of Andrographis Herb through H-1 NMR-based metabolomics and titrimetric approaches. Monatshefte Fur Chemie. 2021;152(6):569-76. (IF=1.451) ISI/Scopus.
Saeting O, Chandarajoti K, Phongphisutthinan A, Hongsprabhas P, Sae-tan S. Water Extract of Mungbean (Vigna radiata L.) Inhibits Protein Tyrosine Phosphatase-1B in Insulin-Resistant HepG2 Cells. Molecules. 2021;26(5). (IF=4.412) ISI/Scopus.
Thanasakdecha S, Tewtrakul S. Wound healing gel containing compound 2α-acetoxysandaracopimaradien-1α-ol from Kaempferia marginata rhizomes. Journal of Herbal Medicine. 2021;28. (IF=3.032) ISI/Scopu
Amnuaikit, T., Shankar, R., Benjakul, S.. Hydrolyzed Fish Collagen Serum from By-Product of Food Industry: Cosmetic Product Formulation and Facial Skin Evaluation. Sustainability (Switzerland). 2022;14(24).
Dej-adisai, S., Sakulkeo, O., Wattanapiromsakul, C., Pitakbut, T.. Flavonoid Constituents and Alpha-Glucosidase Inhibition of Solanum stramonifolium Jacq. Inflorescence with In Vitro and In Silico Studies. Molecules. 2022;27(23), (IF = 4.6)
Wang, X., Dongzhi, Z., Li, Y., Xie, M., Li, X., Yuan, R., Li, B., Panichayupakaranant, P., Huang, S.. Ajania purpurea Extract Attenuates LPS-Induced Inflammation in RAW264.7 Cells and Peritonitis Mice. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2022;45(12):1847-52, (IF = 2.0)
Kupthammasan, N., Wittayarat, M., Panichayupakaranant, P., Didas, N., Wattanachant, C., Panyaboriban, S.. Effects of water-soluble curcuminoid-rich extract in a solid dispersion form (CRE-SD) on the sperm characteristics, longevity and casein kinase II catalytic subunit alpha protein stability in chilled goat semen. Cryobiology. 2022;109:30-6, (IF = 2.7)
Muneerungsee, N., Tanasawet, S., Moolsap, F., Udomuksorn, W., Tantisira, M., Zaima, N., Sukketsiri, W.. The standardized Centella asiatica extract suppressed the inflammation and apoptosis in macrophage-conditioned medium and nutrient stress-induced adipocytes. Biologia. 2022;77(12):3545-54, (IF = 1.5)
Naz, I., Masoud, M.S., Chauhdary, Z., Shah, M., Panichayupakaranant, P.. Anti-inflammatory potential of berberine-rich extract via modulation of inflammation biomarkers. Journal of Food Biochemistry. 2022;46(12), (IF = 4.0)
Nittayananta, W., Promsong, A., Levy, C., Hladik, F., Chaitaveep, N., Ungphaiboon, S., Tewtrakul, S., Satthakarn, S.. Microbicide Containing Ellagic Acid Can Inhibit HIV-1 Infection. Molecules. 2022;27(22), (IF = 4.6)
Songtrai, S., Pratchayasakul, W., Arunsak, B., Chunchai, T., Kongkaew, A., Chattipakorn, N., Chattipakorn, S.C., Kaewsuwan, S.. Cyclosorus terminans Extract Ameliorates Insulin Resistance and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) in High-Fat Diet (HFD)-Induced Obese Rats. Nutrients. 2022;14(22), (IF = 5.9)
Boonpeng, A., Jaruratanasirikul, S., Jullangkoon, M., Samaeng, M., Wattanavijitkul, T., Bhurayanontachai, R., Pattharachayakul, S.. Population Pharmacokinetics/Pharmacodynamics and Clinical Outcomes of Meropenem in Critically Ill Patients. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2022;66(11), (IF = 4.9)
Chaiya, P., Rojviriya, C., Pichayakorn, W., Phaechamud, T.. New Insight into the Impact of Effervescence on Gel Layer Microstructure and Drug Release of Effervescent Matrices Using Combined Mechanical and Imaging Characterisation Techniques. Pharmaceutics. 2022;14(11), (IF = 5.4)
Sangthawan, P., Klyprayong, P., Geater, S.L., Tanvejsilp, P., Anutrakulchai, S., Boongird, S., Gojaseni, P., Kuhiran, C., Lorvinitnun, P., Noppakun, K., Parapiboon, W., Sirilak, S., Tankee, P., Taruangsri, P., Sangsupawanich, P., Sritara, P., Chaiyakunapruk, N., Kitiyakara, C.. The hidden financial catastrophe of chronic kidney disease under universal coverage and Thai “Peritoneal Dialysis First Policy”. Frontiers in Public Health. 2022;10, (IF = 5.2)
Raknoo, T., Sae-Lim, O., Pattharachayakul, S., Kanchanasuwan, S.. Case report of clindamycin graded challenge in an AIDS patient allergic to clindamycin. Asia Pacific Allergy. 2022;12(4), (IF = 1.7)
Nisar, R., Ahmad, S., Khan, K.-U.-R., Sherif, A.E., Alasmari, F., Almuqati, A.F., Ovatlarnporn, C., Khan, M.A., Umair, M., Rao, H., Ghalloo, B.A., Khurshid, U., Dilshad, R., Nassar, K.S., Korma, S.A.. Metabolic Profiling by GC-MS, In Vitro Biological Potential, and In Silico Molecular Docking Studies of Verbena officinalis. Molecules. 2022;27(19), (IF = 4.6)